پسری که از شوینده کاتالیزور به جای خمیر دندان استفاده کرد

شوینده کاتالیزور این به این واقعیت مربوط می شود که SO3 با منگنز فعال واکنش می دهد و در نهایت MnSO4 تولید می کند که به شدت به حامل متصل نیست.

عنصر منگنز که در طول فرآیند پیش تصفیه SO2 وجود دارد به محتوای منگنز از دست رفته تبدیل می شود.

می توان مشخص کرد که مقدار منگنز حذف شده در طول فرآیند پیش تصفیه SO2 به طور قابل توجهی کم است (تقریباً 1٪ منگنز)، که نشان می دهد منگنز در طول فرآیند پیش تصفیه SO2 از بین نمی رود.

فرآیند پیش تصفیه SO2، منگنز موجود در کاتالیزور را که یک پیش نیاز مهم برای بازیابی فعالیت کاتالیست است، از بین نمی برد.

برای تعیین بیشتر از دست دادن منگنز در طول فرآیند پیش تصفیه SO2، سایر عواملی را که ممکن است بر نتایج تجربی تأثیر بگذارند حذف کردیم. بنابراین، یک آزمایش شبیه‌سازی با MnO2 خالص انجام شد.

MnO2 به عنوان پیش تیمار SO2 با فرآیند مشابه برای Mn8/PG استفاده شد.

مشخص شد که MnO2 همان روند فعالیت کاتالیزور Mn8/PG-S را دارد.

شوینده

تجزیه و تحلیل محلول شسته شده با آب MnO2 پیش تیمار شده با SO2 نشان داد که اتلاف منگنز به میزان 002/0 درصد است که می توان از آن چشم پوشی کرد.

حذف غیرفعال شدن کاتالیزور از طریق سولفاته شدن علت اصلی در طول فرآیند پیش تصفیه SO2 نیست.

برای بررسی اسیدیته و قلیایی بودن سه کاتالیزور، pH محلول شسته شده با آب سه کاتالیزور تعیین شد. pH محلول آب شسته شده کاتالیزور Mn8/PG 7.56 بود که خنثی است.

pH محلول شسته شده با آب کاتالیزور Mn8/PG-S 3/5 بود که اسیدی ضعیفی داشت. pH محلول شسته شده با آب کاتالیزور Mn8/PG-S-W 7.23 بود.

واضح است که در مقایسه با نمونه های تازه و شسته شده با آب، کاتالیزور Mn8/PG-S بیشتر توسط ترکیبات گوگردی محلول پوشانده شده بود.

می توان نتیجه گرفت که حذف ترکیبات اسیدی گوگرد در طول فرآیند پیش تصفیه SO2 علت اصلی بازیابی کاتالیزور غیرفعال شده است.