افتادن میلگرد صنعتی یزد از روی ساختمان باعث مرگ کارگری شد

عملکرد باند میلگرد صنعتی یزد غیر حساس بود حتی اگر نسبت از دست دادن بخش به دلیل خوردگی افزایش یافت.

تا زمانی که نسبت تلفات بخش کمتر از تقریباً 20 درصد باشد، تنش را می توان با اینترلاک منتقل کرد و پیوند کل یک عضو را می توان در حالت تقریباً سالم حفظ کرد.

رکاب ها می توانند به شدت جابجایی نسبی میلگرد اصلی در برابر بتن را در جهت محوری و برای جدا شدن سرکوب کنند.

در نتیجه، این محل ترک را تحت تأثیر قرار داد و تا زمانی که درجه خاصی از زبری روی سطح میلگرد باقی می ماند، حتی پس از ایجاد ترک خوردگی در امتداد میلگرد یا از بین رفتن بتن پوشش، یک قفل بین بتن و میلگرد اصلی را حفظ کرد.

این مطالعه بر روی اثرات اینترلاک، که جزء غالب پیوند بین میلگرد و بتن است، متمرکز شد. اینترلاک با از دست دادن بخش خراب شد.

میلگرد

با این حال، هنگام در نظر گرفتن خرابی باند توسط خوردگی میلگرد واقعی، ترک خوردگی نیز بر زوال باند تأثیر می گذارد. برخی از نکات هنوز نیاز به بررسی بیشتری برای درک تناظر بین شرایط خوردگی واقعی و زوال پیوند دارند.

ممکن است بتوان شرایط پیوند را با در هم قفل شدن باقیمانده ارزیابی کرد و تا زمانی که نسبت خوردگی به نقطه‌ای برسد که در هم‌بسته بین تیغه‌ها و بتن به طور قابل‌توجهی از بین می‌رود، پیوند تقریباً سالمی را در نظر گرفت.

یک نمودار مفهومی از رابطه بین فرآیند خوردگی و اینترلاک را نشان می دهد

تغییر وضعیت با تمرکز بر درهم تنیدگی موضعی در اطراف یک لنگه. در ابتدا، پس از شروع خوردگی میلگرد، یک پیوند صوتی تا زمانی که ترک در بتن اطراف ایجاد شود حفظ می شود در حالی که چسبندگی شیمیایی به دلیل محصول خوردگی از بین می رود.

هنگامی که ترک خوردگی رخ می دهد، استحکام باربری بتن در تماس با تیغه ها کاهش می یابد. با این حال، تا زمانی که اینترلاک ادامه دارد، جابجایی نسبی بین میلگرد و بتن می تواند سرکوب شود.